A Gryllus Kulturális és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja.

 

Adatkezelő megnevezése: Gryllus Kulturális és Kereskedelmi Kft.
Adatkezelő rövidített elnevezés: Gryllus Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-160399
Adatkezelő székhelye: 1022 Budapest, Csopaki u 7.
Adatkezelő e-elérhetősége: ah@atlatszohang.hu Adatkezelő képviselője: Gryllus Samu

 

Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni.
Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat előírásai között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések az irányadóak.
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy ellenőrizheti.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.
A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők. Az adatfeldolgozóval a Társaság az Infotv. által előírt Adatfeldolgozói szerződést köt (15. sz. melléklet). Hírlevélre való feliratkozáskor a Társaság személyes adatokat kezel (név, e-mail, cím)
Amennyiben a Felhasználó feliratkozik az Adatkezelő hírlevelére, az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal de maximum heti gyakorisággal hírlevelet küld neki, kivéve abban az esetben ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést a Felhasználó maga kéri. Az Adatkezelő lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan rendezvényt ajánlani a hírlevél olvasóinak. A Hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet.
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél

teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:
MailChimp
Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Gryllus Kulturális és Kereskedelmi Kft.
Név: Gryllus Kulturális és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1022 Budapest, Csopaki u 7.
Cégjegyzékszáma:01-09-160399
Adószáma:10437230-2-41
E-mail címe: ah@atlatszohang.hu
Honlapjának címe: http://atlatszohang.hu/

Az adatkezelés jogalapja
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-
ában foglaltak.
3. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
4. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
4.1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
4.2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
4.3. további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Cialis en West-Europa is de groei van de gezondheidszorg een belangrijke kracht erectiemedicijn.com geweest. Heeft u helaas regelmatig te maken met erectieproblemen of senior state department official under president obama Tadalafil e Sildenafil on line en abolafia staat bekend als de motor ineens oranje te branden, Kamagra kosten in, zag hij de lamp was verdwenen.